อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
ทรัพย์สินที่เข้าลงทุน   สำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (The Offices at CentralWorld)
 • อาคารสำนักงานเกรด A ขนาดใหญ่ สูง 46 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 3 ชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา โดยมีพื้นที่รวม (Gross Floor Area) ที่กองทุนรวมเข้าลงทุนมีทั้งหมด 121,989 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่ที่ปล่อยเช่าได้ (Net Lettable Area) 80,566 ตารางเมตร
 • อาคารตั้งอยู่บนถนนพระราม 1 ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (Central Business District- CBD) โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และศูนย์ประชุม
     
สถานที่ตั้ง   อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศสแอทเซ็นทรัลเวิลด์
ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะเข้าลงทุน

ทรัพย์สิน ลักษณะการถือครองทรัพย์สิน
ที่ดินและอาคาร สิทธิการเช่าช่วงประมาณ 20 ปี
(สิ้นสุดวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2575)
ระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ กรรมสิทธิ์

ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน

 • บริษัท บรูค เรียลเอสเตท จำกัด
 • บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด

ราคาประเมินเฉลี่ย (ณ กรกฎาคม 2555)

 • 4,005.4 ล้านบาท สำหรับการลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 1
 • 351.6 ล้านบาท สำหรับการลงทุนส่วนแรกส่วนที่ 2

รูปแบบการลงทุนของกองทุนรวม

  ทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน ช่วงเวลาการลงทุน แหล่งที่มาของเงินทุน
การลงทุนครั้งแรก
ส่วนที่ 1
สิทธิการเช่าช่วง
 • ที่ดินประมาณ 2-1-4 ไร่
 • พื้นที่สำนักงานให้เช่าบางส่วน ยกเว้น พื้นที่ให้เช่าชั้นใต้ดิน B1-B3, พื้นที่บางส่วนของชั้น G ชั้น 3 และชั้น 6, พื้นที่ของชั้น 7 ชั้น 25 และชั้น 44 คิดเป็น
  - พื้นที่รวมประมาณ 113,328 ตร.ม.
  - พื้นที่ให้เช่าประมาณ 74,605 ตร.ม.
 • งานระบบของอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 • สิทธิในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจำนวน 1,218 คัน
14 กันยายน 2555 จากการเสนอขายครั้งแรก
การลงทุนครั้งแรก
ส่วนที่ 2
สิทธิการเช่าช่วง
 • พื้นที่สำนักงานให้เช่า ซึ่งเป็นบางส่วนของชั้น 6 (ส่วนที่กองทุนรวมไม่ได้เข้าลงทุนในการลงทุนครั้งแรกส่วนที่ 1)รวมทั้งพื้นที่ของชั้น 7 ชั้น 25 และชั้น 44 คิดเป็น
  - พื้นที่รวมประมาณ 8,662 ตร.ม.
  - พื้นที่ให้เช่าประมาณ 5,961 ตร.ม.
 • สิทธิในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจำนวน 53 คัน
21 ธันวาคม 2555 เงินกู้จาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรก

ในปัจจุบันทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่สำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด โดยมีกองทุนรวมธุรกิจไทย4 (TBF4) เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินฯ และได้นำโครงการอาคารสำนักงานดังกล่าวให้เช่าช่วงแก่บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าอยู่ในขณะหรือก่อนวันที่กองทุนรวมจะลงทุน ทั้งนี้ สัญญาเช่าระหว่าง TBF4 และสำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นการเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารภายในโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ทั้งหมดภายในสัญญาเดียว โดย TBF4 ได้แบ่งการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาเช่าหลักเป็นสามส่วนแก่ผู้ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาอาคารในแต่ละส่วน ซึ่งประกอบด้วยส่วนอาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า และอาคารโรงแรม โดยมี CPN เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่าของ TBF4 โดยตรงแก่สำนักงานทรัพย์สินฯ และเมื่ออาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดก่อสร้างแล้วเสร็จ กรรมสิทธิ์ในอาคารดังกล่าวจะตกเป็นของสำนักงานทรัพย์สินฯ ทันทีที่การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น สัญญาเช่าในปัจจุบัน ระหว่าง TBF4 และสำนักงานทรัพย์สินฯ จึงมีผลเป็นสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโดยผลของข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าฉบับดังกล่าว (“สัญญาเช่าหลัก”) ในปัจจุบันมีสถานะเป็นสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


เนื่องจาก ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาเช่าทรัพย์สินโครงการเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่าง สำนักงานทรัพย์สิน และTBF 4 ได้กำหนดให้ CPN เป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติหน้าที่ของ TBF4 และได้กำหนดให้ความดำรงอยู่ของ CPN เกี่ยวเนื่องกับเหตุของการเลิกสัญญาดังนั้น ความมั่นคงทางการเงินของ CPN จึงส่งผลโดยตรงต่อการคงอยู่ของสัญญาเช่าช่วงอาคารสำนักงาน ระหว่างกองทุนรวม และ TBF4 ในการนี้ กองทุนรวมและ CPN จึงได้จัดให้มีมาตรการป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดให้มีมาตรการเตือน (Warning Signal) และมาตรการบังคับ (Force Signal)