ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 ณ ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วรวม 2,244,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4,488,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท CPN ประกอบธุรกิจพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้า ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมการประกอบธุรกิจศูนย์การค้า อาทิเช่น ธุรกิจอาคารสำนักงาน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พักอาศัย และธุรกิจศูนย์อาหาร เป็นต้น ปัจจุบัน CPN มีศูนย์การค้าที่พัฒนาและบริหารอยู่ 24 แห่ง อาคารสำนักงาน 7 แห่ง โรงแรม 2 แห่ง และอาคารที่พักอาศัย 2 แห่ง