ติดต่อเรา
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท

ที่อยู่ : ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : +66(0) 2949 1500
โทรสาร : +66(0) 2949 1501

บริษัทจัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทรศัพท์ : +66(0) 2777 7777 กด 0 และกด 6
โทรสาร : +66(0) 2949 1505
เว็บไซต์ : www.scbam.com
อีเมล์ : customerservice.scbam@scb.co.th
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : +66(0) 2667 5555 ต่อ 1614, 1688
โทรสาร : +66(0) 2264 5593
เว็บไซต์ : www.cpn.co.th
อีเมล์ : ir@cpn.co.th