ภาพรวมกองทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (“CPNCG”) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนทั่วไป ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกองทุนรวมจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปซื้อ เช่า และ/หรือเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ โดยกองทุนรวมจะรับโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือสิทธิการเช่า และ/หรือสิทธิการเช่าช่วง อสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

หน่วยลงทุนของ CPNCG ได้รับจดทะเบียนเข้าเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) เป็นผู้จัดการกองทุน และมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์